Lepidolite

Lepidolite

Elements of Avebury

Lepidolite and Pink Tourmaline Pebble

$8.00

Elements of Avebury

Lepidolite Tear Drops

$8.00

Elements of Avebury

Lepidolite Wand

$33.00

Elements of Avebury

Lepidolite and Pink Tourmaline Palm Stone

$24.00

Elements of Avebury

Raw Lepidolite with Quartz

$46.00

Elements of Avebury

Lepidolite Freeform

$97.00

Elements of Avebury

A Grade Lepidolite

$329.00