Lepidolite

Lepidolite

Elements of Avebury

Lepidolite Wand

£30.00

Elements of Avebury

Lepidolite Tear Drops

£7.00

Elements of Avebury

Lepidolite and Pink Tourmaline Pillow

£22.00

Elements of Avebury

Raw Lepidolite with Quartz

£42.00

Elements of Avebury

Lepidolite Freeform

£90.00